Regulamin


Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką Jakub Hurnik

Ogólne warunki

§1

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez adwokata Jakuba Hurnik w ramach tzw. „porad online” (dalej: Porady online) będących częścią usług oferowanych przez Kancelarię Adwokacką Jakub Hurnik (dalej: Kancelaria).

§2

W ramach Porad online Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje opinie prawne, projekt umowy lub pisma procesowego na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej: Klientów) z wykorzystaniem Internetu.

§3

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219).

§4

Porady online dostępne są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Porady online udzielane są zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w § 6.

Świadczenie pomocy prawnej

§5

Porady online są pomocniczą formą świadczenia usług, oferowaną w celu pomocy osobom, które nie mają bezpośredniego kontaktu z Kancelarią z uwagi na odległość, chorobę bądź inne przeciwności. Podmiotom z powiatu pszczyńskiego województwa Śląskiego Pomoc online świadczona jest w wyjątkowych przypadkach, wcześniej zaakceptowanych przez Kancelarię.

§6

Po wypełnieniu i przesłaniu przez Klienta formularza, Kancelaria dokonuje wyceny usługi, która niezwłocznie zostaje przesłana Klientowi na wskazany w formularzu adres e-mail. Klient dokonuje zlecenia wykonania usługi poprzez odesłanie maila zwrotnego na wycenę usługi zawierającego akceptację zlecenia sprawy.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na wycenę w wiadomości zwrotnej, a także w przypadku niezaakceptowania wyceny w sposób wyraźny, przyjmuje się, że Klient nie zlecił wykonania usługi.

W przypadku akceptacji wyceny analizie prawnej zostaje poddane przedstawione zagadnienie oraz następuje wykonanie zlecenia.

Wraz z akceptacją zlecenia, Klient zobowiązany jest do nadesłania niezbędnej dokumentacji w formie skanów bądź czytelnych zdjęć. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji na każde żądanie Kancelarii. W przypadku braków w dokumentacji, usługa zostanie wykonana na podstawie posiadanych dokumentów, z zastrzeżeniem iż dokumentacja zawiera braki, co może wpływać na prawidłowość przygotowanej opinii, pisma lub umowy.

§7

Ryzyko omylnego wypełnienia formularza oraz odczytania wiadomości e-mail zawierającej wykonanie zlecenia ponosi Klient.

Kancelaria bazuje wyłącznie na stanie faktycznym przedstawionym przez Klienta. W przypadku braków lub nieścisłości, Kancelaria w ramach wyceny jednokrotnie poprosi o uzupełnienie stanu faktycznego, bądź odpowiedzi na zadane pytania. W przypadku konieczności uzyskania kolejnych danych dotyczących stanu faktycznego, Kancelaria dokona ponownej wyceny zlecenia, stosując odpowiednio proceduję jak w § 6. Brak akceptacji ponownej wyceny przez Klienta, poczytuje się za rezygnację ze zlecenia sprawy.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania sporządzonego pisma procesowego/opinii prawnej/umowy na podstawie błędnego lub niepełnego stanu faktycznego podanego przez Klienta.

§8

Przygotowanie wyceny sprawy zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych potrzebnych do rozpatrzenia konkretnego zagadnienia prawnego oraz ilości nadesłanych materiałów dodatkowych przez Klienta.

Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia.

§9

Kancelaria przystępuje do wykonania zlecenia po otrzymaniu przedpłaty na rachunek bankowy ING Bank Śląski nr 98 1050 1315 1000 0097 0305 8058 w wysokości co najmniej połowy ustalonego wynagrodzenia.

§10

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Kancelarii w terminie do 7/14 lub 30 dni od daty uiszczenia wynagrodzenia Klient otrzyma sporządzoną poradę prawną, przygotowane pismo lub opinię w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i innych zobowiązań zawodowych Kancelarii. Termin przewidywanego czasu na realizację zlecenia jest wskazywany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 oraz zawierającej informację o przyjęciu sprawy do rozpoznania.

§11

W razie konieczności Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej, co może przyczynić się do przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi.

§12

Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu wysłania do Klienta wiadomości, o której mowa w § 11, jednak nie wcześniej niż z momentem uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta, z zastrzeżeniem § 11 in fine.

§13

Klient po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytanie ma prawo do zadawania bezpłatnych pytań w ramach danego zagadnienia prawnego. W przypadku konieczności sporządzenia przez Kancelarię kolejnego pisma/opinii/umowy, zostanie przeprowadzona ponownie procedura odpowiednio do §6.

§14

Kancelaria zobowiązuje się do zachowania  w tajemnicy wszystkich danych i informacji związanych z realizacją zlecenia.

§15

Kancelaria określa ceny poszczególnych usług pomocy prawnej odrębnie dla każdej sprawy zgodnie z §6.

§16

Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim, jeżeli okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, wymaga dostarczenia dokumentów oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

§17

Klient może w każdym momencie rozwiązać umowę poprzez wysłanie stosownego oświadczenia o rezygnacji z wykonania usługi przez Kancelarię na adres mailowy jakub@adwokathurnik.pl oznaczając precyzyjnie Poradę prawną online, z której rezygnuje. W przypadku wysłania oświadczenia po przystąpieniu przez Kancelarię do realizacji usługi, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie, o którym mowa w §9, nie podlega zwrotowi. W odpowiedzi na wiadomość zawierającą oświadczenie o rezygnacji z wykonania usługi, Kancelaria poinformuje o: wygaśnięciu zlecenia bądź o potwierdzenie zamiaru rezygnacji w przypadku, gdy jego realizacja jest już w toku.

§18

Wszelkie informacje podane przez Klienta oraz przekazane w ramach wykonania Usługi są poufne i objęte tajemnicą adwokacką, a dostęp do nich ma wyłącznie Kancelaria.

Postanowienia końcowe

§19

Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej  i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

§20

Cena określona w §6 zawiera w sobie podatek od towarów i usług

§21

Zlecając Kancelarii wykonania usługi w zakresie Porad online jest równoznaczne z zawarciem umowy zlecenia oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.