Prawo cywilne – prawo spadkowe, prawo umów, własność i prawa pokrewne


Prawo spadkowe – Kancelaria w ramach specjalizacji:

 1. udziela porad prawnych w zakresie szeroko rozumianych sprawach spadkowych;
 2. udziela pomocy i doradztwa w sprawach dotyczących rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, sporządzenia testamentu i jego wykonania;
 3. reprezentuje spadkobierców w postępowaniach w sprawach o:
 • stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku;
 • wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • zachowek,
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu, nakazanie jego złożenia oraz o unieważnianie testamentu,
 • wykonanie zapisu, polecenia oraz o zmniejszenie zapisu,
 • zabezpieczenie spadku,
 • dokonanie spisu inwentarza,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych.

Prawo umów – Kancelaria zajmuje się pomocą w zakresie:

 1. sporządzania projektów umów,
 2. doradztwem w zakresie wykonywania umów,
 3. w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umów przez kontrahenta – reprezentacją w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym zmierzając do: doprowadzenia do prawidłowego ich wykonania i/lub egzekucji należności.

Prawo własności i prawa pokrewne – Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z prawem własności takich jak m.in.:

 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku wspólnego małżonków/wspólników spółki cywilnej,
 • ustanowienie/zniesienie/zmiana treści służebności gruntowych/osobistych/drogi koniecznej/przesyłu,
 • wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • nabycie rzeczy od nieuprawnionego,
 • ochrona własności/posiadania,
 • zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość,
 • opróżnienie lokalu użytkowego, mieszkalnego (eksmisja),
 • rozgraniczenie gruntów,
 • związanych z użytkowaniem gruntów,
 • wpis/wykreślenie hipoteki.

Obsługa prawna obejmuje zarówno pozasądowe sposoby zmierzające do polubownego rozwiązywania sporu, negocjacje, jak również reprezentację przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym.